pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Rejestracja zmian Statutu Travelplanet.pl S.A., tekst jednolity Statutu Travelplanet.pl S.A.

24-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-24
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Rejestracja zmian Statutu Travelplanet.pl S.A., tekst jednolity Statutu Travelplanet.pl S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. ("Spółka", "Emitent") zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2014 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 16 lipca 2014 roku o wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 20/ZWZ/14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A., które odbyło się 27 czerwca 2014 roku oraz informacji o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki ustalonego uchwałą nr 21/ZWZ/14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku. Treść powyższych uchwał została podana przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 42/2014.

Sąd wpisał zmianę § 16 ust. 2 pkt (4) Statutu Spółki, uchylenie § 26 ust. 5 Statutu Spółki oraz informację o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W związku z powyższym § 16 ust. 2 pkt (4) Statutu Travelplanet.pl S.A. otrzymał następujące brzmienie:

" (4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności;"

Uchylony został § 26 ust. 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

"5. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki."

W związku z powyższym zmianie uległa numeracja jednostek redakcyjnych § 26 Statutu Spółki: dotychczasowy ust. 6 stał się ust. 5, a dotychczasowy ust. 7 stał się ust. 6.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Travelplanet.pl S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm