pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Wybór biegłego rewidenta (audytora) do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki Travelplanet.pl S.A. za 2014 rok

11-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-11
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Wybór biegłego rewidenta (audytora) do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki Travelplanet.pl S.A. za 2014 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Travelplanet.pl S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 10 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 17 Statutu w związku z § 14 ust. 2 pkt 17 Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała wyboru firmy Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 2, na biegłego rewidenta (audytora) Spółki.

Wybrany audytor przeprowadzi:
a) przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Travelplanet.pl S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku;
b) przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku;
c) badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy 2014;
d) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy 2014.

Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3790.

Spółka Travelplanet.pl S.A. korzystała już z usług wybranego podmiotu. Wybrany audytor przeprowadził:
a) przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Travelplanet.pl S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku;
b) przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku;
c) badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy 2013;
d) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy 2013.

Jednocześnie Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Travelplanet.pl S.A. do zawarcia umowy (umów) z Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. na przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm