pieniadz.pl

Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Trans Polonia S.A.

07-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-07
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Trans Polonia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 7 czerwca 2016 r. w związku z:
1. podjęciem w dniu 31 marca 2016 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwał w sprawie zmian statutu Emitenta, o których Emitent informował RB nr 27/2016 z dnia 31 marca 2016 r.,
2. dokonaniem przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 maja 2016 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta,
3. wpływem do Emitenta w dniu 1 czerwca 2016 r. postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu,
działając na mocy upoważnienia wynikającego z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2016 r., Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, którą przyjęła tekst jednolity Statutu Emitenta.

Tekst jednolity Statutu Emitenta, przyjęty przez Radę Nadzorczą, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta informuje, że zmiany Statutu, w związku z którymi przyjęty został tekst jednolity, dotyczyły § 9 w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 9
1. Zbycie akcji imiennych Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne obowiązany jest złożyć Radzie Nadzorczej pisemny wniosek o wyrażenie zgody na zbycie, wskazując jednocześnie liczbę przeznaczonych do zbycia, nabywcę i cenę.
2. Rada Nadzorcza w terminie 2 /dwóch/ miesięcy od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 zawiadamia zainteresowanego akcjonariusza o treści uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Rada Nadzorcza w tym samym terminie wskazuje zainteresowanemu akcjonariuszowi innego nabywcę lub nabywców, przesyłając mu jednocześnie wiążącą i bezwarunkową ofertę _oferty_ nabycia wszystkich akcji imiennych przeznaczonych do zbycia za cenę nie niższą niż wskazana we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji, przewidującą termin płatności nie dłuższy niż 1 /jeden/ miesiąc od dnia przyjęcia oferty przez zbywcę.
3. Akcjonariusz może zbyć akcje imienne na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
a. uzyska zgodę Rady Nadzorczej,
b. Rada Nadzorcza w terminie określonym w ust. 2 nie zawiadomi go o treści uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych lub nie przedstawi innego nabywcy w przypadku odmowy zgody,
c. nie otrzyma w terminie oferty nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą spełniającej warunki określone w ust. 2,
d. przyjmie ofertę nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą, a następnie skutecznie odstąpi od zawartej z nim umowy na skutek nieuiszczenia ceny.
4. Prawo głosu z akcji imiennej może przysługiwać zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za zezwoleniem Rady Nadzorczej. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z tym że Rada Nadzorcza nie ma obowiązku przedstawienia akcjonariuszowi innego kandydata na zastawnika lub użytkownika.
5. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.".

który został zmieniony w taki sposób, że otrzymał następujące brzmienie:

"§ 9
1. Prawo głosu z akcji imiennej może przysługiwać zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za zezwoleniem Rady Nadzorczej.
2. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi."

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm