pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TRANS POLONIA S.A. usługi inne
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
83-110 Tczew
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Rokicka 16
_ulica_ _numer_
+48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10
_telefon_ _fax_
kl@transpolonia.pl www.transpolonia.pl
_e-mail_ _www_
5932432396 193108360
_NIP_ _REGON_
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
GRUPA KAPITAŁOWA TRANS POLONIA
I. Przychody netto ze sprzedaży 73 400 27 938 16 756 6 758
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 2 205 1 105 503 267
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -359 1 100 -82 266
IV. Zysk _strata_ netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej -382 878 -87 212
V. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej -382 878 -87 212
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 957 2 276 -447 550
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -73 852 -120 -16 859 -29
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 78 591 -3 448 17 941 -834
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 2 782 -1 292 635 -312
X. Aktywa razem 187 537 57 742 42 376 13 550
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 140 942 34 327 31 848 8 055
XII. Zobowiązania długoterminowe 80 036 11 954 18 085 2 805
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 60 906 22 373 13 762 5 250
XIV. Kapitał własny 46 595 23 416 10 529 5 495
XV. Kapitał zakładowy 1 435 638 324 150
XVI. Liczba akcji – w szt. 11 609 533 6 380 000 11 609 533 6 380 000
XVII. -0,03 0,14 -0,01 0,03
XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na 1 akcję zwykłą -0,03 0,14 -0,01 0,03
XIX. Wartość księgowa na akcję 4,01 3,67 0,91 0,86
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 4,01 3,67 0,91 0,86
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm