pieniadz.pl

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

16-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2016-05-16
TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TRANS POLONIA S.A. usługi inne
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
83-110 Tczew
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Rokicka 16
_ulica_ _numer_
+48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10
_telefon_ _fax_
kl@transpolonia.pl www.transpolonia.pl
_e-mail_ _www_
5932432396 193108360
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 22 973 12 802 5 274 3 086
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej -2 432 198 -558 48
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -2 520 652 -579 157
IV. Zysk _strata_ netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej -2 009 526 -461 127
V. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej -2 009 526 -461 127
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 786 937 -410 226
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -70 263 -128 -16 131 -31
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 86 238 -170 19 798 -41
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 14 189 639 3 257 154
X. Aktywa razem 194 178 58 813 45 492 13 801
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 150 390 34 304 35 233 8 050
XII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 84 765 12 113 19 859 2 842
XIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 65 625 22 191 15 375 5 207
XIV. Kapitał własny 43 788 24 509 10 259 5 751
XV. Kapitał zakładowy 1 356 638 318 150
XVI. Zysk _strata_ netto na akcję -0,21 0,08 -0,05 0,02
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na 1 akcję -0,21 0,08 -0,05 0,02
XVIII. 4,47 3,84 1,05 0,90
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 4,47 3,84 1,05 0,90
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm