pieniadz.pl

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

10-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-10
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie _"Emitent"_ powziął informację, że w dniu 9 maja 2016 r. do podmiotu w 100% zależnego od Emitenta, tj. spółki TRN Estate Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie _"TRN Estate"_, wpłynęło postanowienie sądu wieczystoksięgowego z dnia 29 kwietnia 2016 r. o dokonaniu wpisu hipoteki na nieruchomościach TRN Estate, położonych w Tczewie przy ul. Rokickiej, do ksiąg wieczystych o numerach: GD1T/00031202/7, GD1T/00017347/1 oraz GD1T/00050853/4, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Tczewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Hipoteka została ustanowiona w związku z zawarciem umowy kredytów z dnia 11 lutego 2016 r. _"Umowa Kredytów"_ m.in. z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach _"Bank"_, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2016 z dnia 11 lutego 2016 r., na podstawie oświadczenia TRN Estate o ustanowieniu umownej hipoteki łącznej na nieruchomościach TRN Estate.

Hipoteka została ustanowiona na rzecz Banku na zabezpieczenie terminowego wykonania przez kredytobiorców zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów. Najwyższa suma zabezpieczenia hipoteki ustanowionej na rzecz Banku wynosi 147.500.000 zł. Wartość ewidencyjna nieruchomości w wynosi 5.369.170,92 zł.

Pośredni i bezpośredni udział Emitenta w kapitale zakładowym TRN Estate wynosi 100%.

Bank, na rzecz którego została ustanowiona hipoteka, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta ani TRN Estate.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest szacowana wartość aktywów, która przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 w zw. z ¬¬§ 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm