pieniadz.pl

Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

11-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-11
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2016 r. otrzymał od Dariusza Cegielskiego działającego za pośrednictwem Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 oraz art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm., dalej "Ustawa o ofercie"_, Dariusz Cegielski, działający za pośrednictwem Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Euro Investor"_, zawiadamia niniejszym, że w dniu 5 kwietnia 2016 r. nastąpiła zmiana udziału w kapitale zakładowym posiadanych przez Euro Investor akcji Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie _"Spółka"_, skutkująca obowiązkiem dokonania zawiadomienia.
Zmiana udziału nastąpiła w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o których Spółka informowała w dniu 6 kwietnia 2016 r. w raporcie bieżącym nr 30/2016, dokonanego w drodze emisji akcji serii G o kwotę 1.355.500,00 zł, poprzez emisję 13.555.000 akcji _dalej: "Emisja"_. W ramach przeprowadzonej Emisji Euro Investor Sp. z o.o. objął 4.915.000 sztuk akcji dające 4.915.000 głosów na Walnym zgromadzeniu Spółki. W/w zdarzenia spowodowały wzrost udziału Euro Investor w głosach o 2,09 %.

Przed zmianą udziału w kapitale zakładowym Spółki Euro Investor posiadał:

1_ 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 39,18% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 56,31% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz

2_ 668.114 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 10,47% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 668.114 głosów na Walnym Zgromadzaniu co stanowiło 7,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

co dawało łącznie 3.168.114 akcji stanowiących 49,66% w kapitale zakładowym Spółki oraz 5.668.114 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Aktualnie Euro Investor posiada:

1_ 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 18,44% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 31,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz

2_ 5.583.114 akcji zwykłych okaziciela, stanowiących 41,19% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.583.114 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 34,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

co daje łącznie 8.083.114 akcji stanowiących 59,63% w kapitale zakładowym oraz dających prawo 10.583.114 głosów, stanowiących 65,92% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Euro Investor jest podmiotem zależnym od Dariusza Stanisława Cegielskiego, który posiada 100% udziałów Euro Investor.

Nie istnieją podmioty zależne od Dariusza Cegielskiego lub Euro Investor posiadające akcje Spółki.

Nie istnieją w stosunku do Euro Investor osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o ofercie."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm