pieniadz.pl

Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

08-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-08
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.
Podstawa prawna
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2016, Zarząd Trans Polonii S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 7 kwietnia 2016 r. spółka ORLEN Transport S.A., zależna w 100% od Emitenta, złożyła oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia 12 _dwunastu_ niezabezpieczonych obligacji imiennych serii oznaczonej literą A pod numerami od 0001 do 0012, mających formę dokumentu _dalej zwanych "Obligacjami"_, o wartości nominalnej 1.000.000 zł _jeden milion złotych_ każda i łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł _dwanaście milionów złotych_, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji.

W dniu 8 kwietnia 2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o przydziale wszystkich wyemitowanych Obligacji spółce ORLEN Transport S.A.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Trans Polonia.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt. 6 w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm