pieniadz.pl

Spełnienie się warunku zawartego w znaczącej umowie

05-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-05
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Spełnienie się warunku zawartego w znaczącej umowie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. dotyczącego zawarcia przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta (tj. TP Sp. z o.o.) ze spółką Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. umowy zobowiązującej do sprzedaży 100% akcji spółki ORLEN Transport S.A. ("Umowa") informuje, że w dniu 05 stycznia 2016 r. spełniony został warunek zawieszający Umowy.

Warunkiem zawieszającym Umowy było wystąpienie sytuacji, w której nabycie akcji spółki ORLEN Transport S.A. przez spółkę zależną Emitenta będzie dopuszczalne na gruncie Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów tj. m.in. alternatywnie doręczenie zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji lub doręczenie pisma o zakończeniu postępowania antymonopolowego z uwagi na brak obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji.

W dniu 5 stycznia 2016 r. spółka zależna Emitenta otrzymała pismo z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zwrocie wniosku zawierające informację potwierdzającą, iż zgłoszenie zamiaru koncentracji nie podlegało ocenie zamiaru koncentracji z uwagi na brak przekroczenia ustawowych kryteriów obrotowych. Otrzymanie powyższego pisma stanowi realizację warunku zawieszającego.

Zgodnie z Umową, o ile Strony nie postanowią inaczej, w terminie 20 dni roboczych od dnia zawiadomienia na piśmie drugiej Strony o spełnieniu warunku zawieszającego, Strony zobowiązane będą do zawarcia umowy rozporządzającej, której skutkiem będzie przeniesienie na spółkę zależną Emitenta własności 100% akcji spółki ORLEN Transport S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm