pieniadz.pl

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

13-11-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-11-13
TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRANS POLONIA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
83-110 Tczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rokicka 16
(ulica) (numer)
+48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10
(telefon) (fax)
kl@transpolonia.pl www.transpolonia.pl
(e-mail) (www)
5932432396 193108360
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKOSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 30.09.2015 na dzień 31.12.2014 na dzień 30.09.2015 na dzień 31.12.2014
II. Przychody netto ze sprzedaży 45 987 49 512 11 058 11 844
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 459 3 416 351 817
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 225 2 819 295 674
V. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 1 011 2 304 243 551
VI. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 1 011 2 304 243 551
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 554 4 987 1 335 1 193
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 079 323 500 77
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 008 -5 211 -1 685 -1 247
X. Przepływy pieniężne netto, razem 624 100 150 24
XI. Aktywa razem 60 211 59 168 14 205 13 882
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 826 35 794 8 452 8 398
XIII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 13 487 17 037 3 182 3 997
XIV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 22 339 18 757 5 270 4 401
XV. Kapitał własny 24 385 23 374 5 753 5 484
XVI. Kapitał zakładowy 638 638 151 150
XVII. Liczba akcji – w szt. 6 380 000 6 380 000 6 380 000 6 380 000
XVIII. 0,16 0,36 0,04 0,09
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 0,16 0,36 0,04 0,09
XX. Wartość księgowa na akcję 3,82 3,66 0,90 0,86
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,82 3,66 0,90 0,86
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm