pieniadz.pl

Wybór biegłego rewidenta

25-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-25
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 czerwca 2015r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie par. § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanowiła wybrać Gdańską Grupę Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królowej Jadwigi 137D/5 (dalej GGA) jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za I półrocze 2015 oraz skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2015.

GGA została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3385. Spółka korzystała już z usług biegłego rewidenta. GGA przeprowadzała: przegląd skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2011 oraz za pierwsze półrocze 2012, przegląd skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za pierwsze półrocze 2013 i za pierwsze półrocze 2014 oraz skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2013 i za pierwsze półrocze 2014, a także badała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz badała sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grup Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy 2012, 2013 i 2014. Umowa z audytorem zostanie zawarta na czas wykonania przedmiotu umowy.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm