pieniadz.pl

Skonsolidowany raport roczny RS 2014

20-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-20
TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRANS POLONIA S.A. usługi inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
83-110 Tczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rokicka 16
(ulica) (numer)
+48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10
(telefon) (fax)
kl@transpolonia.pl www.transpolonia.pl
(e-mail) (www)
5932432396 193108360
(NIP) (REGON)
Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży 65 286 54 237 15 584 12 880
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 359 4 821 1 041 1 145
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 303 4 484 788 1 065
IV. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 259 2 535 539 602
V. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 616 3 808 625 904
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 507 3 046 2 031 723
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 130 239 31 57
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 312 -3 607 -2 223 -857
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -675 -322 -161 -76
X. Aktywa razem 59 168 51 399 13 882 12 394
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 794 30 641 8 398 7 388
XII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 17 037 12 657 3 997 3 052
XIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 18 757 17 985 4 401 4 337
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 23 374 20 758 5 484 5 005
XV. Kapitał zakładowy 638 638 150 154
XVI. Liczba akcji – w szt. 6 380 000 6 380 000 6 380 000 6 380 000
XVII. Zysk (strata) netto na akcję 0,41 0,60 0,10 0,14
XVIII. 0,41 0,60 0,10 0,14
XIX. Wartość księgowa na akcję 3,66 3,25 0,86 0,78
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,66 3,25 0,86 0,78
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm