pieniadz.pl

Raport roczny R 2014

20-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-20
TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRANS POLONIA S.A. usługi inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
83-110 Tczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rokicka 16
(ulica) (numer)
+48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10
(telefon) (fax)
kl@transpolonia.pl www.transpolonia.pl
(e-mail) (www)
5932432396 193108360
(NIP) (REGON)
Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o.z siedzibą w Gdańsku
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży 18 161 38 808 4 335 9 216
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 814 3 421 910 813
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 857 3 211 682 763
IV. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 259 2 535 539 602
V. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 259 2 535 539 602
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 168 3 803 1 950 903
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 773 246 423 58
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 665 -6 321 -2 307 -1 501
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 276 -2 272 66 -539
X. Aktywa razem 45 976 41 920 10 787 10 108
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 224 22 427 5 683 5 408
XII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 15 272 12 657 3 583 3 052
XIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 8 952 9 770 2 100 2 356
XIV. Kapitał własny 21 752 19 493 5 103 4 700
XV. Kapitał zakładowy 638 638 150 154
XVI. Liczba akcji – w szt. 6 380 000 6 380 000 6 380 000 6 380 000
XVII. Zysk (strata) netto na akcję 0,35 0,40 0,08 0,09
XVIII. 0,35 0,40 0,08 0,09
XIX. Wartość księgowa na akcję 3,41 3,06 0,80 0,74
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,41 3,06 0,80 0,74
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm