pieniadz.pl

Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

15-12-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-15
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 15 grudnia 2014 r. otrzymał od Euro Investor Sp. z o.o. oraz Vataro Holdings Ltd zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zarówno spółka Vataro Holdings S.A. (zbywca) jaki i Euro Investor Sp. z o.o. (nabywca) są podmiotami powiązanym z Dariuszem Cegielskim, który posiada w tych Spółkach 100% udziału w kapitale zakładowym. Tym samych pośredni udział Dariusza Cegielskiego w kapitale zakładowym Trans Polonia S.A. nie uległ zmianie w wyniku niżej opisanej transakcji:

1) Zawiadomienie od Vataro Holdings Ltd.:
"Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Vataro Holdings Ltd z siedzibą na Cyprze (dalej: "Vataro") zawiadamia niniejszym, że w dniu 12 grudnia 2014 r. zbył 2.500.000 sztuk akcji imiennych oraz 668.114 sztuk akcji na okaziciela notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to jest łącznie 3.168.114 sztuk akcji spółki Trans Polonia S.A. (dalej: "Spółka"), co stanowi 49,66% udziału w kapitale zakładowym i 63,83% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przeniesienie własności nastąpiło na podstawie dwóch umów sprzedaży akcji zawartych w Warszawie dnia 12 grudnia 2014 roku między Vataro Holdings Ltd. (zbywca) a Euro Investor Sp. z o.o. (nabywca).

Przed nabyciem w/w. akcji Vataro posiadał:
- 2.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 39,18% kapitału zakładowego i dają 5.000.000 głosów, co stanowi 56,31% ogólnej liczby głosów,
- 668.114 akcji, które stanowią 10,47% kapitału zakładowego i dają 668.114 głosów, co stanowi 7,52% ogólnej liczby głosów;
tj. łącznie 3.168.114 akcji, co stanowi 49,66% kapitału zakładowego i daje 5.668.114 głosów, co stanowi 63,83% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu ww. umów Vataro nie posiada akcji Trans Polonia S.A.

Vataro jest podmiotem zależnym od Dariusza Stanisława Cegielskiego, w którym to Dariusz Stanisław Cegielski posiada 100% udziałów."

2) Zawiadomienie od Euro Investor Sp. z o.o.:
"Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Euro Investor z siedzibą w Warszawie zawiadamia niniejszym, że w dniu 12 grudnia 2014 r. nabył 2.500.000 sztuk akcji imiennych oraz 668.114 sztuk akcji na okaziciela notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to jest łącznie 3.168.114 sztuk akcji spółki Trans Polonia S.A. (dalej: "Spółka"), co stanowi 49,66% udziału w kapitale zakładowym i 63,83% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nabycie nastąpiło na podstawie dwóch umów sprzedaży akcji zawartych w Warszawie dnia 12 grudnia 2014 roku między Vataro Holdings Ltd. (zbywca) a Euro Investor Sp. z o.o. (nabywca).

Przed nabyciem w/w. akcji Euro Investor nie posiadał akcji Trans Polonia S.A.

Po zawarciu ww. umów Euro Investor posiada:
- 2.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 39,18% kapitału zakładowego i dają 5.000.000 głosów, co stanowi 56,31% ogólnej liczby głosów,
- 668.114 akcji, które stanowią 10,47% kapitału zakładowego i dają 668.114 głosów, co stanowi 7,52% ogólnej liczby głosów;
tj. łącznie 3.168.114 akcji, co stanowi 49,66% kapitału zakładowego i daje 5.668.114 głosów, co stanowi 63,83% ogólnej liczby głosów.

Euro Investor jest podmiotem zależnym od Dariusza Stanisława Cegielskiego, w którym to Dariusz Stanisław Cegielski posiada 100% udziałów.

Euro Investor nie ma przewiduje dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w ciągu 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm