pieniadz.pl

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

14-11-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2014-11-14
TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRANS POLONIA S.A. usługi inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
83-110 Tczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rokicka 16
(ulica) (numer)
+48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10
(telefon) (fax)
kl@transpolonia.pl www.transpolonia.pl
(e-mail) (www)
5932432396 193108360
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 30.09.2014 na dzień 31.12.2013 na dzień 30.09.2014 na dzień 31.12.2013
II. Przychody netto ze sprzedaży 49 512 38 184 11 844 9 042
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 416 3 906 817 925
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 819 3 500 674 829
V. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 304 3 031 551 718
VI. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 304 3 031 551 718
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 987 860 1 193 204
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 323 401 77 95
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 211 -2 757 -1 247 -653
X. Przepływy pieniężne netto, razem 100 -1 496 24 -354
XI. Aktywa razem 60 846 51 399 14 572 12 394
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 784 30 641 9 049 7 388
XIII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 16 551 12 657 3 964 3 052
XIV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 21 233 17 985 5 085 4 337
XV. Kapitał własny 23 062 20 758 5 523 5 005
XVI. Kapitał zakładowy 638 638 153 154
XVII. Liczba akcji – w szt. 6 380 000 6 380 000 6 380 000 6 380 000
XVIII. 0,36 0,48 0,09 0,11
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 0,36 0,48 0,09 0,11
XX. Wartość księgowa na akcję 3,61 3,25 0,87 0,78
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,61 3,25 0,87 0,78
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 0 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm