pieniadz.pl

Zawarcie umów leasingu

14-10-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-14
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Zawarcie umów leasingu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd TRANS POLONIA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisane przez Millennium Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 6 umów leasingu operacyjnego na sfinansowanie zakupu 6 ciągników siodłowych marki Renault.

Łączna wartość podpisanych umów leasingu z Millennium Leasing Sp. z o.o. w okresie 12 miesięcy, o których Emitent nie informował w odrębnych raportach bieżących, wynosi 776.750,00 euro (na dzień publikacji raportu wartość wg średniego kursu NBP wynosi 3.261.806,28 zł), co przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Podpisane umowy leasingu finansują inwestycję Emitenta, której przedmiotem jest rozbudowa floty transportowej.

Umową o największej wartości jest umowa leasingu operacyjnego zawarta w dniu 5 września 2014 roku, której przedmiotem jest sfinansowanie przez Millennium Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zakupu od Volvo Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ciągnika siodłowego marki Volvo. Czas trwania umowy leasingu wynosi 48 miesięcy. Wartość umowy wynosi netto 94.000,00 euro (na dzień publikacji raportu cena wg średniego kursu NBP wynosi 394.734,20 zł).

Zabezpieczeniem umowy leasingu jest weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta.

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm