pieniadz.pl

Przekroczenie 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

09-10-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-09
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Przekroczenie 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 9 października 2014 r. otrzymał od Pana Iwara Przyklang zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o ofercie"), jako osoba zobowiązana zawiadamiam niniejszym, że w dniu 2 października 2014r. nastąpiła zmiana udziału w kapitale zakładowym posiadanych przeze mnie akcji Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Spółka"), skutkująca obowiązkiem dokonania zawiadomienia. W wyniku nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji Spółki przekroczyłem poziom 5% liczby głosów w Spółce.

Przed nabyciem w/w. akcji posiadałem 436.000 akcji stanowiących 6,83% w kapitale zakładowym Spółki dających prawo do 436.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu w/w akcji posiadam 635.256 Spółki stanowiących 9,96% w kapitale zakładowym Spółki oraz dających prawo do 635.256 głosów, stanowiących 7,15 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki.
Nie istnieją w stosunku do mnie osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o ofercie."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm