pieniadz.pl

TelForceOne SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

30-09-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-09-30
TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja _tel_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
50-428 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Krakowska 119
_ulica_ _numer_
71/ 327 20 00
_telefon_ _fax_
zarzad@telforceone.pl http://www.telforceone.pl
_e-mail_ _www_
898-19-67-851 932674375
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Wybrane dane finansowe Grupy TelForceOne I półrocze 2016 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2015
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 149 735 116 127 34 182 28 090
III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -150 3 904 -34 944
IV. Zysk _strata_ brutto 744 1 762 170 426
V. Zysk _strata_ netto 347 1 232 79 298
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -2 676 7 453 -605 1 749
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -395 -815 -89 -191
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 70 -7 767 16 -1 823
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -3 001 -1 129 -678 -265
X. Stan na dzień 30.06.2016 Stan na dzień 31.12.2015 Stan na dzień 30.06.2016 Stan na dzień 31.12.2015
XI. Aktywa razem 187 977 189 928 42 476 44 568
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110 127 112 732 24 885 26 454
XIII. Zobowiązania długoterminowe 20 335 21 508 4 595 5 047
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 89 792 91 224 20 290 21 407
XV. Kapitały własne 77 850 77 196 17 591 18 115
XVI. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 852 1 923
XVII. Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
XVIII. 0,04 0,15 0,01 0,04
XIX. Wybrane dane finansowe TelForceOne I półrocze 2016 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2015
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 63 406 58 083 14 475 14 050
XXI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 878 1 965 429 475
XXII. Zysk _strata_ brutto 1 417 432 323 104
XXIII. Zysk _strata_ netto 1 048 272 239 67
XXIV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -2 558 1 530 -584 370
XXV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 34 -1 120 8 -271
XXVI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 044 -96 238 -23
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem - 1 480 314 -338 76
XXVIII. Stan na dzień 30.06.2016 Stan na dzień 31.12.2015 Stan na dzień 30.06.2016 Stan na dzień 31.12.2015
XXIX. Aktywa razem 145 509 141 653 32 880 33 240
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 947 65 155 15 354 15 289
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 19 605 20 763 4 430 4 872
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 48 342 44 392 10 924 10 417
XXXIII. Kapitały własne 77 562 76 498 17 526 17 951
XXXIV. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 852 1 923
XXXV. Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
XXXVI. Zysk na 1 akcję _w PLN/EUR_ 0,13 0,03 0,03 0,01
XXXVII. Aktywa netto na 1 akcję _w PLN/EUR_ 9,46 9,33 2,14 2,19
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm