pieniadz.pl

TelForceOne SA
Informacja dla akcjonariuszy - umorzenie postępowania w sprawie nieważności uchwały, ewentualnie uchylenie uchwały nr 16/NWZ/2016 NZW TelForceOne S.A.

26-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-26
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Informacja dla akcjonariuszy - umorzenie postępowania w sprawie nieważności uchwały, ewentualnie uchylenie uchwały nr 16/NWZ/2016 NZW TelForceOne S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 26 września 2016 roku powziął informację o wydaniu przez Sad Okręgowy we Wrocławiu Wydział X Gospodarczy postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 16/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca 2016 r. z powodu skutecznego cofnięcia powództwa przez powodów.
W piśmie procesowym z dnia 31 sierpnia 2016 roku - byli akcjonariusze Emitenta złożyli oświadczenie o cofnięciu powództwa o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 16/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki w zakresie dotyczącym ponownego upoważnienia Zarządu Spółki do korzystania kapitału docelowego Spółki, włącznie z upoważnieniem do ograniczenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wskazano, iż cofnięcie powództwa uzasadnia się okolicznością sprzedaży wszystkich posiadanych przez akcjonariuszy akcji, zatem powodowie przestali być akcjonariuszami Emitenta. Jak również mając na uwadze, okoliczność podjęcia w dniu 17 sierpnia 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przedmiocie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, powodowie cofnęli przedmiotowe powództwo.
Z uwagi na okoliczność, iż do cofnięcia powództwa doszło przed wysłaniem odpisu pozwu Emitentowi, wiedzę o jego wniesieniu jak i cofnięciu, Emitent, powziął wraz powzięciem informacji o umorzeniu postępowania w wyniku cofnięcia powództwa.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm