pieniadz.pl

TelForceOne SA
Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.

25-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-25
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. we Wrocławiu informuje, że w dniu 25 lipca 2016 r. otrzymał od Pana Sebastiana Sawickiego, zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_, o treści:
"Ja niżej podpisany, Sebastian Sawicki, będący podmiotem dominującym wobec Kaps Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu adres:, 50-101, Wrocław, ul. Rynek nr 19 lok 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000340939 _dalej: "KAPS"_ po myśli art. 69 a ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, niniejszym zawiadamiam, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki pod firmą TelForceOne S.A. _dalej: "Spółka"_ , o pośrednim nabyciu przeze mnie:
- 199 194 akcji zwykłych Spółki, co stanowi 2,43 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 199 194 głosów, co stanowi 2,43 % udziału na walnym zgromadzeniu Spółki _zwanych dalej "Akcjami"_.
Pośrednie nabycie Akcji nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu 22 lipca 2016 roku transakcji nabycia – transakcji pakietowej na GPW.
Przed transakcją liczba Akcji Spółki posiadanych pośrednio przeze mnie poprzez spółkę KAPS wynosiła 6 279 785 akcji Spółki, co stanowiło 76,62 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 6 279 785 głosów, co stanowiło 76,62 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Przed transakcją posiadałem bezpośrednio 110 000 akcji Spółki, co stanowi 1,34 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 110 000 głosów, co stanowi 1,34 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Po zawarciu transakcji ta wartość się nie mieniła.
Na skutek realizacji transakcji posiadam obecnie łącznie 6 588 979 akcji Spółki co stanowi 80,39 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 6 588 979 głosów, co stanowi 80,39 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, z czego:
a_ Bezpośrednio 110 000 akcji Spółki, co stanowi co stanowi 1,34 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 110 000 głosów, co stanowi 1,34 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
b_ Pośrednio za pośrednictwem KAPS posiadam obecnie łącznie 6 478 979 akcji Spółki co stanowi co stanowi 79,05 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 6 478 979 głosów, co stanowi 79,05 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,

Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie - Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie.
Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia uprawniony są zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów finansowych, których mowa w art. 69 b ust.1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenia pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji Spółki -Nie dotyczy

Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 2 Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych - Nie dotyczy

Łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, z uwagi na brak instrumentów finansowych, o których mowa w dwóch powyższych akapitach, została wskazana w powyżej."

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm