pieniadz.pl

TelForceOne SA
Zawiadomienie znaczącego akcjonariusza

16-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-16
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Zawiadomienie znaczącego akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. we Wrocławiu, informuje, że w dniu 15 czerwca 2016 roku otrzymał od Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zawiadomienie o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U.2013.1382 z dnia 2013.11.26 z późniejszymi zmianami – dalej "Ustawa"_, niniejszym zawiadamiam, o powzięciu w dniu 13 czerwca 2016 roku informacji o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Spółka", "TelForceOne"_ przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025801 _dalej: "Stowarzyszenie"_ – działające jako pełnomocnik akcjonariuszy TelForceOne.
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w związku z otrzymaniem przez Stowarzyszenie kolejnych pełnomocnictw upoważniających Stowarzyszenie do wykonywania prawa głosu z akcji TelForceOne na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20 czerwca 2016 roku.
Przed otrzymaniem w dniu 13 czerwca 2016 roku pełnomocnictw od dwóch akcjonariuszy TelForceOne, w związku z pełnomocnictwami upoważniającymi do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TelForceOne zwołanym na dzień 20 czerwca 2016 roku udzielonymi Stowarzyszeniu przez 33 akcjonariuszy Spółki, Stowarzyszenie uprawnione było do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TelForceOne zwołanym na dzień 20 czerwca 2016 roku łącznie z 366.245 akcji, co stanowiło udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w TelForceOne na poziomie 4,47%. Ponadto Stowarzyszenie było właścicielem 2 akcji Spółki, stanowiących udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w TelForceOne na poziomie 0,00002%.
Po otrzymaniu kolejnych dwóch pełnomocnictw, o których mowa powyżej, Stowarzyszenie zostało uprawnione do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TelForceOne zwołanym na dzień 20 czerwca 2016 roku łącznie z 426.245 akcji, co stanowi udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w TelForceOne na poziomie 5,20%. Ponadto Stowarzyszenie jest właścicielem 2 akcji Spółki, stanowiących udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w TelForceOne na poziomie 0,00002%.
Po wygaśnięciu pełnomocnictw udzielonych Stowarzyszeniu tj. po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne zwołanego na dzień 20 czerwca 2016 roku, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych uprawione będzie do wykonywania głosów z 2 akcji Spółki stanowiących udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w TelForceOne na poziomie 0,00002%.
Jednocześnie informuję, że nie istnieją podmioty zależne od Stowarzyszenia, które posiadają akcje Spółki, a także nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm