pieniadz.pl

TelForceOne SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

16-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-05-16
TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja _tel_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
50-428 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Krakowska 119
_ulica_ _numer_
71/327 20 00 71/327 20 09
_telefon_ _fax_
zarzad@telforceone.pl www.telforceone.pl
_e-mail_ _www_
898-19-67-851 932674375
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 074 63 256 16 317 15 246
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -619 1 935 -142 466
III. Zysk _strata_ brutto 355 844 81 203
IV. Zysk _strata_ netto 232 584 53 141
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -999 5 303 -234 1 244
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -300 -360 -70 -85
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 823 -4 063 193 -953
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -476 879 -112 206
IX. Stan na 31.03.2016 _w tys. PLN_ Stan na 31.12.2015 _w tys. PLN_ Stan na 31.03.2016 _w tys. EUR_ Stan na 31.03.2016 _w tys. EUR_
X. Aktywa razem 184 608 189 928 43 250 46 568
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 686 112 732 25 463 27 454
XII. Zobowiązania długoterminowe 20 723 21 508 4 855 5 047
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 87 963 91 224 20 608 21 407
XIV. Kapitały własne 75 922 77 196 17 787 18 115
XV. XV. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 920 1 923
XVI. Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
XVII. 0,03 0,07 0,01 0,02
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 831 31 064 7 078 7 487
XIX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 509 1 282 117 309
XX. Zysk _strata_ brutto 232 570 53 137
XXI. Zysk _strata_ netto 141 493 32 119
XXII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -2 862 -423 -671 -99
XXIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 572 -332 -638 -78
XXIV. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3 221 647 755 152
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem -1 213 -108 -284 -25
XXVI. Stan na 31.03.2016 _w tys. PLN_ Stan na 31.12.2015 _w tys. PLN_ Stan na 31.03.2016 _w tys. EUR_ Stan na 31.03.2016 _w tys. EUR_
XXVII. Aktywa razem 141 765 141 653 33 213 33 240
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 460 65 155 15 336 15 289
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 19 987 20 763 4 683 4 872
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 45 473 44 392 10 653 10 417
XXXI. Kapitały własne 76 305 76 498 17 877 17 951
XXXII. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 920 1 923
XXXIII. Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
XXXIV. Zysk na 1 akcję _w PLN/EUR_ 0,02 0,06 0,00 0,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm