pieniadz.pl

TelForceOne SA
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym

15-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-15
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. (dalej: "Emitent"), informuje, iż w dniu 15 grudnia 2015 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Bank"), ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla (Krajowy Rejestr Sądowy) Wrocławia-Fabryczna , VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS numer 0000008723 umowę o kredyt w rachunku bieżącym.
Środki pozyskane na podstawie umowy do kwoty 28.640.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) zostaną przeznaczone na spłatę całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej zawartej przez Emitenta w dniu 12 maja 2011 roku (raport bieżący emitenta nr 17/2011 z dnia 24 maja 2011 r.).
Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku.
Termin spłaty kredytu został oznaczony na dzień 14 grudnia 2016 r.
Na zabezpieczenie spłaty kredytu oraz kwot należnych wobec Banku Emitent ustanowi następujące zabezpieczenia:
1) hipoteka umowna do kwoty najwyższej 72.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony złotych i 00/100) ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości;
2) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na Nieruchomości;
3) zastaw rejestrowy na ogóle zapasów towarów handlowych Emitenta, których wartość będzie nie niższa niż 15.000.000,00 zł;
4) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu zastawu rejestrowego;
5) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Emitenta w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm