pieniadz.pl

TelForceOne SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

16-11-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-11-16
TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-428 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 119
(ulica) (numer)
71/327 20 00 71/ 327 20 09
(telefon) (fax)
zarzad@telforceone.pl www.telforceone.pl
(e-mail) (www)
898-19-67-851 932674375
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 180 064 197 375 43 300 47 216
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 628 9 487 1 834 2 269
III. Zysk (strata) brutto 4 199 6 879 1 010 1 646
IV. Zysk (strata) netto 3 155 5 457 759 1 305
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 9 715 -20 580 2 292 -4 828
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -911 -468 -215 -110
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -9 248 18 202 -2 182 4 271
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -444 -2 846 -105 -668
IX. Stan na 30.09.2015 Stan na 30.09.2014 Stan na 30.09.2015 Stan na 30.09.2014
X. Aktywa razem 179 897 188 145 42 443 44 142
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96 787 107 733 22 835 25 276
XII. Zobowiązania długoterminowe 22 252 23 775 5 250 5 578
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 74 535 83 958 17 585 19 698
XIV. Kapitały własne 83 110 80 412 19 608 18 866
XV. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 934 1 923
XVI. Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
XVII. 0,38 0,67 0,09 0,16
XVIII. Aktywa netto na 1 akcję (w zł.) 10,14 9,81 2,39 2,3
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 87 745 106 915 21 100 25 576
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 162 4 001 1 001 957
XXI. Zysk (strata) brutto 1 861 2 247 448 538
XXII. Zysk (strata) netto 1 428 2 037 343 487
XXIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 084 -4 490 492 -1 053
XXIV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 130 -564 -267 -132
XXV. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -860 4 497 -203 1 055
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 94 -557 22 -131
XXVII. Stan na 30.09.2015 Stan na 30.09.2014 Stan na 30.09.2015 Stan na 30.09.2014
XXVIII. Aktywa razem 146 566 145 619 34 579 34 164
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 732 64 416 15 272 15 113
XXX. Zobowiązania długoterminowe 21 619 22 707 5 101 5 327
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 43 113 41 709 10 172 9 786
XXXII. Kapitały własne 81 834 81 203 19 307 19 051
XXXIII. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 934 1 923
XXXIV. Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
XXXV. Zysk na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,17 0,25 0,04 0,06
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm