pieniadz.pl

TelForceOne SA
Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – zbycie akcji Spółki TelForceOne S.A.

04-09-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-04
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – zbycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. informuje, że w dniu 3 września 2015 r. otrzymał od Pana Sebastiana Sawickiego – Prezes Zarządu TelForeOne S.A., zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), o treści :

"Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm., dalej "Ustawa o Ofercie"), niniejszym zawiadamiam o zbyciu przeze mnie (Sebastian Sawicki ) 445 001 akcji Spółki, co stanowi 5,42 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 445 001 głosów, co stanowi 5,42 % udziału na walnym zgromadzeniu Spółki (zwanych dalej "Akcjami").
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
W dniu 02.09.2015 roku Sebastian Sawicki dokonał zbycia 445 001 akcji spółki TelForceOne S.A. na rzecz KAPS Investment Sp. z o. o. Zbycie akcji Spółki nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży dokonanej poza rynkiem regulowanym.
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed transakcją liczba Akcji Spółki posiadanych poprzez Sebastiana Sawickiego wynosiła 545 001 akcji Spółki, co stanowiło 6,6 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 545 001 głosów, co stanowiło 6,6 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Na skutek realizacji transakcji opisanej powyżej, Sebastian Sawicki posiada obecnie łącznie 100 000 akcji Spółki co stanowi 1,22 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 100 000 głosów, co stanowi 1,22 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
4) Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów
W okresie 12 miesięcy od zawiadomienia Sebastian Sawicki nie ma zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki
Podmiotem zależnym od akcjonariusza posiadającym akcje Spółki jest KAPS Investment Sp. z o.o.
6) Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie."
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm