pieniadz.pl

TelForceOne SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

31-08-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-08-31
TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-428 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 119
(ulica) (numer)
71/ 327 20 00 71/ 327 20 09
(telefon) (fax)
zarzad@telforceone.pl http://www.telforceone.pl
(e-mail) (www)
898-19-67-851 932674375
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
I. Wybrane dane finansowe Grupy TelForceOne I półrocze 2015 I półrocze 2014 I półrocze 2015 I półrocze 2014
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 116 127 126 902 28 090 30 371
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 904 6 071 944 1 453
IV. Zysk (strata) brutto 1 762 4 029 426 964
V. Zysk (strata) netto 1 232 3 369 298 806
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 453 (13 159) 1 777 (3 087)
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (815) (928) (194) (218)
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (7 767) 10 944 (1 852) 2 568
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (1 129) (3 143) (269) (737)
X. Stan na dzień 30.06.2015 Stan na dzień 31.12.2014 Stan na dzień 30.06.2015 Stan na dzień 31.12.2014
XI. Aktywa razem 181 763 188 145 43 335 44 142
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 100 940 107 733 24 065 25 276
XIII. Zobowiązania długoterminowe 22 698 23 775 5 412 5 578
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 78 242 83 958 18 654 19 698
XV. Kapitały własne 80 823 80 412 19 269 18 866
XVI. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 954 1923
XVII. Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
XVIII. 0,15 0,41 0,04 0,10
XIX. Aktywa netto na 1 akcję (w zł) 9,86 9,81 2,35 2,3
XX. Wybrane dane finansowe TelForceOne I półrocze 2015 I półrocze 2014 I półrocze 2015 I półrocze 2014
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 083 72 637 14 050 17 384
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 965 2 272 475 544
XXIII. Zysk (strata) brutto 432 1 115 104 267
XXIV. Zysk (strata) netto 272 944 66 227
XXV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 530 (2 615) 370 (626)
XXVI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (1 120) (530) (271) (127)
XXVII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (96) 2 839 (23) 679
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 314 (306) 76 (73)
XXIX. Stan na dzień 30.06.2015 Stan na dzień 31.12.2014 Stan na dzień 30.06.2015 Stan na dzień 31.12.2014
XXX. Aktywa razem 146 488 145 619 34 925 34 165
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 761 64 416 15 678 15 113
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 22 248 22 707 5 304 5 327
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 43 513 41 709 10 374 9 786
XXXIV. Kapitały własne 80 727 81 203 19 247 19 051
XXXV. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 954 1 923
XXXVI. Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
XXXVII. Zysk na 1 akcję (w zł) 0,03 0,12 0,01 0,03
XXXVIII. Aktywa netto na 1 akcję (w zł) 9,85 9,91 2,35 2,32
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm