pieniadz.pl

TelForceOne SA
Umowa znacząca z Jeronimo Martins Polska S.A.

15-07-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-15
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Umowa znacząca z Jeronimo Martins Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 lipca 2015 roku powziął informacje od spółki zależnej Emitenta - myPhone Sp. z o. o., iż myPhone Sp. z o.o. zrealizowała z firmą Jeronimo Martins Polska S.A. obroty, których łączna wartość spełnia kryterium umowy znaczącej, bowiem przekroczyła próg 10% kapitałów własnych spółki TelForceOne S.A., a kapitały własne Emitenta na dzień 31 maja 2015 roku wynoszą 81 695 690,57 PLN.
Przedmiotem umowy współpracy pomiędzy myPhone Sp. z o.o. a Jeronimo Martins Polska S.A. jest sprzedaż produktów w zakresie elektroniki konsumenckiej, w tym telefonów komórkowych i tabletów. We wszystkich realizowanych dostawach produkty opatrzone są markami własnymi Grupy Kapitałowej TelForceOne. Największą wartość w ciągu dostaw miała transakcja zawarta w dniu 15 lipca 2015 roku na łączną wartość 258 970,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100). Transakcja ta dotyczyła sprzedaży w/w towarów. Warunki sprzedaży nie odbiegały od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. W ramach współpracy zastrzeżone były kary umowne, co nie wyłączało uprawnienia Jeronimo Martins Polska S.A. do dochodzenia pełnego odszkodowania, w przypadku gdyby szkoda Jeronimo Martins Polska S.A. przewyższała wartość zastrzeżonej kary.
W ramach współpracy z Jeronimo Martins Polska S.A. w powyższym zakresie, wzajemna współpraca przebiegała korzystnie i z dochowaniem terminów dostaw oraz płatności i nie wystąpiły okoliczności zobowiązujące myPhone Sp. z o. o. do zapłaty kar umownych. Zastrzeżone kary umowne nie odbiegały od standardów rynkowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm