pieniadz.pl

TelForceOne SA
Rekomendacja Zarządu TelForceOne S.A. dot. ustalenia prawa do dywidendy za rok 2014 oraz terminu wypłaty dywidendy

11-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-11
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu TelForceOne S.A. dot. ustalenia prawa do dywidendy za rok 2014 oraz terminu wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 3 czerwca 2015 w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r., Zarząd spółki TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ("Emitent") informuje, że w dniu 11 czerwca 2015 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dokonania podziału zysku netto za 2014 rok w kwocie 3 215 771,82 zł w następujący sposób:
1) wypłata akcjonariuszom Emitenta dywidendy w kwocie 819 584,80 zł (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy), to jest 0,10 zł (dziesięć groszy) na jedną akcję i w przypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy za 2014 rok, aby Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień nabycia prawa do dywidendy na 25 września 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 7 października 2015 roku;
2) kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą część zysku netto za rok 2014 tj. 2 396 187,02 zł
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zwróci się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Emitenta, o rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu TelForceOne S.A. ustalenia prawa i wypłaty dywidendy zgodnie z niniejszą rekomendacją Zarządu Emitenta.
Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm