pieniadz.pl

TelForceOne SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2014

23-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-23
TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50-428 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 119
(ulica) (numer)
71/ 327 20 00 71/ 327 20 09
(telefon) (fax)
zarzad@telforceone.pl www.telforceone.pl
(e-mail) (www)
898-19-67-851 932674375
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody ze sprzedaży 290 110 155 688 69 250 36 975
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 957 9 638 2 615 2 288
III. Zysk brutto 7 246 4 389 1730 1042
IV. Zysk netto 6 457 4 201 1541 998
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -27 380 11 815 -6 424 2 806
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 245 -1834 -527 -436
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 27 413 -5 983 6 432 -1 421
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2212 3998 -519 950
IX. Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013
X. Aktywa razem 188 145 152 473 44 142 36 765
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 107 733 77 824 25 276 18 765
XII. Zobowiązania długoterminowe 23 775 24 646 5 578 5 943
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 83 958 53 178 19 698 12 823
XIV. Kapitały własne 80 412 74 649 18 866 18 000
XV. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 923 1 976
XVI. Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
XVII. Zysk na 1 akcję (w zł.) 0,8 0,5 0,2 0,1
XVIII. 9,8 9,1 2,3 2,2
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm