pieniadz.pl

TelForceOne SA
Raport roczny R 2014

23-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-23
TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50-428 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 119
(ulica) (numer)
71/ 327 20 00 71/ 327 20 09
(telefon) (fax)
zarzad@telforceone.pl www.telforceone.pl
(e-mail) (www)
898-19-67-851 932674375
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 143 960 85 924 34 364 20 407
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 543 4 893 1 323 1 162
III. Zysk (strata) brutto 3 004 2 339 717 556
IV. Zysk (strata) netto 3 216 2 605 768 619
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 336 5 627 79 1 357
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -7 875 240 -1 848 58
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 7 066 -5 230 1 658 -1 261
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -473 637 -111 154
IX. Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013
X. Aktywa razem 145 619 131 327 34 165 31 666
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 416 52 520 15 113 12 664
XII. Zobowiązania długoterminowe 22 707 22 848 5 327 5 509
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 709 29 672 9 786 7 155
XIV. Kapitały własne 81 203 78 807 19 051 19 002
XV. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 923 1 976
XVI. Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
XVII. Zysk na 1 akcję (w zł) 0,4 0,3 0,1 0,1
XVIII. 9,91 9,62 2,32 2,32
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm