pieniadz.pl

TelForceOne SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

14-11-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSFF
w walucie
data przekazania: 2014-11-14
TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-428 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 119
(ulica) (numer)
71/327 20 00 71/ 327 20 09
(telefon) (fax)
zarzad@telforceone.pl www.telforceone.pl
(e-mail) (www)
898-19-67-851 932674375
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży 197 375 99 111 47 216 23 468
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 486 4 817 2 269 1 141
III. Zysk brutto 6 879 2 299 1 646 544
IV. Zysk netto 5 457 2 011 1 305 476
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -20 580 1 242 -4 923 294
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -468 -962 -112 -228
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 18 202 -305 4 354 -72
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 846 -25 -681 -6
IX. Stan na 30.09.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.09.2014 Stan na 31.12.2013
X. Aktywa razem 169 188 152 473 40 519 36 765
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85 334 73 288 20 437 17 672
XII. Zobowiązania długoterminowe 17 797 20 110 4 262 4 849
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 67 537 53 178 16 175 12 823
XIV. Kapitały własne 83 854 79 185 20 082 19 094
XV. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 963 1 976
XVI. Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
XVII. 0,67 0,25 0,16 0,06
XVIII. Aktywa netto na 1 akcję (w zł.) 10,23 9,66 2,45 2,33
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody ze sprzedaży 106 915 56 792 25 576 13 448
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 001 3 130 957 741
XXI. Zysk brutto 2 247 935 538 221
XXII. Zysk netto 2 037 1 021 487 242
XXIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -4 490 -252 -1 074 -60
XXIV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -564 300 -135 71
XXV. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 4 497 -92 1 076 -22
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -557 -44 -133 -10
XXVII. Stan na 30.09.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.09.2014 Stan na 31.12.2013
XXVIII. Aktywa razem 137 545 131 327 32 941 31 666
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 985 47 984 12 689 11 570
XXX. Zobowiązania długoterminowe 16 603 18 312 3 976 4 416
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 36 382 29 672 8 713 7 155
XXXII. Kapitały własne 84 560 83 343 20 251 20 096
XXXIII. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 963 1 976
XXXIV. Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
XXXV. Zysk na 1 akcję (w zł.) 0,25 0,12 0,06 0,03
XXXVI. Aktywa netto na 1 akcję (w zł.) 10,32 10,17 2,47 2,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm