pieniadz.pl

TelForceOne SA
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A.. S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy.

01-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-01
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A.. S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. (dalej: Emitent) działając na podstawie paragrafu 38 ust. 1 pkt. 11 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. podjęło uchwałę nr 15/ZWZ/2014 o wypłacie dywidendy w wysokości 819.584,80 zł (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy), to jest 0,10 zł (dziesięć groszy) na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 26 września 2014 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 10 października 2014 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 8 195 848 akcji Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm