pieniadz.pl

TelForceOne SA
Rekomendacja Rady Nadzorczej dot. wypłaty dywidendy za rok 2013

14-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-14
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej dot. wypłaty dywidendy za rok 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), informuje, że w dniu 13 czerwca 2014 roku, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 02/06/2014 w sprawie:
1) przychylenia się do wniosku Zarządu i rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu TelForceOne S.A. wypłaty dywidendy z zysku za 2013 rok w kwocie 819.584,80 zł (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy), to jest 0,10zł (dziesięć groszy) na jedną akcję.
2) przychylenia się do wniosku Zarządu i rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu TelForceOne S.A. w zakresie ustalenia dnia dywidendy na dzień 26 września 2014 roku i dnia wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2014 roku.Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm