pieniadz.pl

Relpol SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

22-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-22
RELPOL SA
_pełna nazwa emitenta_
RELPOL Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
68-200 Żary
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul.11 listopada 37
_ulica_ _numer_
_0-68_ 47 90 800 _0-68_ 374 38 66
_telefon_ _fax_
relpol@relpol.com.pl www.relpol.com.pl
_e-mail_ _www_
928-000-70-76 970010355
_NIP_ _REGON_
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 236 57 865 13 979 13 997
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 5 490 4 171 1 253 994
III. Zysk _strata_ brutto 5 788 4 030 1 321 975
IV. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 4 587 3 235 1 047 782
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 736 1 935 1 081 468
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 955 -1 501 -446 -363
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 950 -794 -445 -192
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 831 -360 190 -87
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 270 1 935 975 468
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 645 -1 501 -375 -363
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 794 -794 -410 -192
XII. Przepływy pieniężne netto, razem 831 -360 190 -87
XIII. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Na 30.06.2016 Na 30.06.2015 Na 30.06.2016 Na 30.06.2015
XIV. Aktywa razem 101 996 99 113 23 047 23 630
XV. 5 681 7 650 1 284 1 824
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 22 162 21 300 5 008 5 078
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 72 786 68 753 16 447 16 392
XVIII. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 10 857 11 455
POZOSTAŁE
XIX. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XX. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXI. Zysk zannualizowany _strata_ na jedną akcję zwykłą dla akcjonariuszy jedn. dominującej _w zł / EUR_ 0,94 0,59 0,21 0,14
XXII. Rozwodniony zysk zannualizowany _strata_ na jedną akcję zwykłą dla akcjonariuszy jedn. dominującej _w zł / EUR_ 0,94 0,59 0,21 0,14
XXIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą dla akcjonariuszy jedn. dominującej _w zł / EUR_ 0,48 0,34 0,11 0,08
XXIV. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą dla akcjonariuszy jedn. dominującej _w zł / EUR_ 0,48 0,34 0,11 0,08
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję przypadającą akcjonariuszom jedn. dominującej _w zł / EUR_ 7,57 7,15 1,71 1,70
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję dla akcjonariuszy jedn. dominującej _w zł / EUR_ 7,57 7,15 1,71 1,70
XXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,50 0,38 0,11 0,09
DANE DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 525 52 017 12 904 12 582
XXIX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 656 3 177 1 063 757
XXX. Zysk _strata_ brutto 5 049 3 190 1 153 772
XXXI. Zysk _strata_ netto 4 077 2 569 931 621
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWOW PIENIĘŻNYCH
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 258 1 469 972 355
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 577 -1 353 -360 -327
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 865 -724 -426 -175
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem 816 -608 186 -147
XXXVI. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Na 30.06.2016 Na 30.06.2015 Na 30.06.2016 Na 30.06.2015
XXXVII. Aktywa razem 95 878 93 393 21 665 22 266
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 5 781 7 726 1 306 1 842
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 21 142 20 464 4 777 4 879
XL. Kapitał własny 68 955 65 203 15 581 15 545
XLI. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 10 857 11 455
POZOSTAŁE
XLII. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XLIII. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XLIV. Zysk zannualizowany _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,88 0,50 0,20 0,12
XLV. Rozwodniony zysk zannualizowany _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,88 0,50 0,20 0,12
XLVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,42 0,27 0,10 0,07
XLVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,42 0,27 0,10 0,07
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 7,18 6,79 1,62 1,64
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 7,18 6,79 1,62 1,64
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,50 0,38 0,11 0,09
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm