pieniadz.pl

PC Guard SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

30-09-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-09-30
PC GUARD S.A.
_pełna nazwa emitenta_
PC GUARD Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
02-569 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Różana 63A
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
biuro@pcguard.pl www.pcguard.pl
_e-mail_ _www_
779-21-28-540 639792992
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 060 1 202 242 291
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 955 -21 078 218 -5 099
III. Zysk _strata_ brutto -1 182 -55 600 -270 -13 449
IV. Zysk _strata_ netto -1 182 -66 927 -270 -16 189
V. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,04 -2,18 -0,01 -0,53
VI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,04 -2,18 -0,01 -0,53
VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1 440 -0 106
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 584 0 141
IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 -948 0 -229
X. Przepływyw pieniężne netto - razem -1 77 -0 19
XI. 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XII. Aktywa razem 6 261 5 902 1 415 1 385
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 238 27 696 6 607 6 499
XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 776 1 417 401 332
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 27 462 26 280 6 205 6 167
XVI. Kapitał własny -22 977 -21 795 -5 192 -5 114
XVII. 30 689 30 689 6 934 7 201
XVIII. Liczba akcji _w sztukach_ - średnioważ ona 30 688 591 30 688 591 30 688 591 30 688 591
XIX. Wartośc księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ -0,75 -0,71 -0,17 -0,17
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ -0,75 -0,71 -0,17 -0,17
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 154 0 37
XXII. Zysk z działalności operacyjnej -99 -301 -23 -73
XXIII. Zysk _strata_ brutto -627 -49 248 -143 -11 913
XXIV. Zysk _strata_ netto -627 -51 183 -143 -12 381
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 266 0 64
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 446 0 108
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -729 0 -176
XXVIII. Przepływy pieniężne netto - razem 0 -17 0 -4
XXIX. 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XXX. Aktywa razem 4 908 4 842 1 109 1 136
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 594 13 901 3 298 3 262
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 527 470 119 110
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 14 067 13 430 3 179 3 152
XXXIV. Kapitał własny -9 686 -9 059 -2 189 -2 126
XXXV. Kapitał zakładowy 30 689 30 689 6 934 7 201
XXXVI. Liczba akcji _w sztukach_ - średnioważona 30 688 591 30 688 591 30 688 591 30 688 591
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ -0,32 -0,30 -0,07 -0,07
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ -0,32 -0,30 -0,07 -0,07
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm