pieniadz.pl

PC Guard SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

25-07-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-07-25
PC GUARD S.A.
_pełna nazwa emitenta_
PC GUARD Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
02-569 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Różana 63A
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
biuro@pcguard.pl www.pcguard.pl
_e-mail_ _www_
779-21-28-540 639792992
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 20105-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 530 639 122 154
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 469 483 108 116
III. Zysk _strata_ brutto -687 466 -158 112
IV. Zysk _strata_ netto -687 373 -158 90
V. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,02 0,01 -0,01 0,00
VI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,02 0,01 -0,01 0,00
VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0 3 794 0 914
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 -2 037 0 -491
IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 -1 769 0 -426
X. Przepływyw pieniężne netto - razem 0 -12 0 -3
XI. 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015
XII. Aktywa razem 5 979 5 902 1 401 1 385
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 462 27 696 6 668 6 499
XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 579 1 417 370 332
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 26 883 26 280 6 298 6 167
XVI. Kapitał własny -22 483 -21 795 -5 267 -5 114
XVII. 30 689 30 689 7 190 7 201
XVIII. Liczba akcji _w sztukach_ 30 688 591 30 688 591 30 688 591 30 688 591
XIX. Wartośc księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ -0,73 -0,71 -0,17 -0,17
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ -0,73 -0,71 -0,17 -0,17
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 87 0 21
XXII. Zysk z działalności operacyjnej -58 -61 -13 -15
XXIII. Zysk _strata_ brutto -410 123 -94 30
XXIV. Zysk _strata_ netto -410 121 -94 29
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 1 454 0 350
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 306 0 74
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -1 769 0 -426
XXVIII. Przepływy pieniężne netto - razem 0 -9 0 -2
XXIX. 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015
XXX. Aktywa razem 4 768 4 842 1 117 1 136
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 237 13 901 3 336 3 262
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 481 470 113 110
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 756 13 430 3 223 3 152
XXXIV. Kapitał własny 481 470 113 110
XXXV. Kapitał zakładowy -9 469 -9 059 -2 218 -2 126
XXXVI. Liczba akcji _w sztukach_ 30 688 591 30 688 591 30 688 591 30 688 591
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ -0,31 -0,30 -0,07 -0,07
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ -0,31 -0,30 -0,07 -0,07
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm