pieniadz.pl

PBS Finanse SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
PBS Finanse SA
_pełna nazwa emitenta_
PBS Finanse SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
38-500 Sanok
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mickiewicza 29
_ulica_ _numer_
013 4631151 013 4634816
_telefon_ _fax_
gielda@pbs-finanse.pl www.pbs-finanse.pl
_e-mail_ _www_
687-000-54-96 370014314
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PBS FINANSE S.A.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 5101 4950 1165 1197
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -267 -158 -61 -38
III. Zysk _strata _ przed opodatkowaniem -189 485 -43 117
IV. Zysk strata netto -17 223 -4 54
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -538 -416 -123 -100
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 765 326 175 79
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 239 1364 54 330
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 466 1274 106 309
IX. Aktywa razem 28384 30822 6414 7348
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3988 3842 901 916
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 39 1 9
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2962 2832 669 675
XIII. Kapitał własny , wtym : 24396 26980 5513 6432
XIV. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 24393 26980 5512 6432
XV. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych 3 - 1 -
XVI. Kapitał zakładowy 29266 29266 6613 6977
XVII. 10452000 10452000 10452000 10452000
XVIII. Zysk_strata_ na jedną akcję zwykłą -0,002 0,02 -0,001 0,005
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję 2,33 2,58 0,53 0,61
XX. Aktywa razem _stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015_ 28384 29930 6414 7023
XXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015 _ 3988 3787 901 889
XXII. Zobowiązania długoterminowe _stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015_ 4 19 1 4
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe _stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015_ 2962 2632 669 618
XXIV. Kapitał własny , wtym : _stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015_ 24396 26143 5513 6135
XXV. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej _stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015_ 24393 26143 5512 6135
XXVI. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych _stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015_ 3 - 1 -
XXVII. Kapitał zakładowy _stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015_ 29266 29266 6613 6868
XXVIII. Liczba akcji w szt . _stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015_ 10452000 10452000 10452000 10452000
XXIX. Zysk_strata_ na jedną akcję zwykłą _stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015_ -0,002 0,05 -0,001 0,01
XXX. Wartość księgowa na jedną akcję _stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015_ 2,33 2,50 0,53 0,58
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PBS FINANSE S.A.
XXXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 4729 4592 1080 1111
XXXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -345 -203 -79 -49
XXXIII. Zysk _strata _ przed opodatkowaniem -207 491 -47 119
XXXIV. Zysk strata netto -29 225 -7 54
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -371 -114 -85 -28
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 656 616 150 149
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 206 574 47 139
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto razem 491 1076 112 260
XXXIX. Aktywa razem 25822 28419 5835 6775
XL. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1611 1609 364 384
XLI. Zobowiązania długoterminowe 4 29 1 7
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 1328 1227 300 293
XLIII. Kapitał własny 24211 26810 5470 6392
XLIV. Kapitał zakładowy 29266 29266 6613 6977
XLV. Liczba akcji w szt. 10452000 10452000 10452000 10452000
XLVI. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą -0,003 0,02 -0,001 0,005
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję 2,31 2,57 0,52 0,61
XLVIII. Aktywa razem _stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015_ 25822 27500 5835 6453
XLIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015 _ 1611 1514 364 355
L. Zobowiązania długoterminowe _stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015 _ 4 15 1 4
LI. Zobowiązania krótkoterminowe _stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015_ 1328 1042 300 244
LII. Kapitał własny _stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015 _ 24211 25986 5470 6098
LIII. Kapitał zakładowy _stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015 _ 29266 29266 6613 6868
LIV. Liczba akcji w szt . _stan na 30.06.2015 oraz 31.12.2014 _ 10452000 10452000 10452000 10452000
LV. Zysk_strata_ na jedną akcję zwykłą _stan na 30.06.2015 oraz 31.12.2014_ -0,003 0,05 -0,001 0,01
LVI. Wartość księgowa na jedną akcję _stan na 30.06.2015 oraz 31.12.2014_ 2,31 2,48 0,52 0,6
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm