pieniadz.pl

PBS Finanse SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

13-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-05-13
PBS Finanse SA
_pełna nazwa emitenta_
PBS Finanse SA Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
38-500 Sanok
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mickiewicza 29
_ulica_ _numer_
013 4631151 013 4634816
_telefon_ _fax_
gielda@pbs-finanse.pl www.pbs-finanse.pl
_e-mail_ _www_
687-000-54-96 370014314
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego spawozdania finansowego.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 2275 2331 522 562
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -395 -160 -90 -39
III. Zysk _strata _ przed opodatkowaniem -613 340 -140 82
IV. Zysk strata netto -418 148 -96 36
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -533 -204 -122 -49
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 230 -152 53 -37
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 616 505 141 122
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 313 149 72 36
IX. Aktywa razem 28517 30269 6680 7403
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3885 3253 910 796
XI. Zobowiązania długoterminowe 10 56 2 14
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2851 2200 668 538
XIII. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 24628 27016 5770 6607
XIV. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych 4 0 1 0
XV. Kapitał zakładowy 29266 29266 6856 7157
XVI. Liczba akcji w szt 10452000 10452000 10452000 10452000
XVII. -0,04 0,01 -0,009 0,003
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _zł / Euro_ 2,35 2,58 0,55 0,63
XIX.
Aktywa razem _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _
28517 29930 6680 7023
XX. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _ 3885 3787 910 889
XXI.
Zobowiązania długoterminowe _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _
10 19 2 4
XXII.
Zobowiązania krótkoterminowe _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _
2851 2632 668 618
XXIII. Kapitał własny jednostki dominującej _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _ 24628 26143 5770 6135
XXIV. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _ 4 - 1 -
XXV. Kapitał zakładowy _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _ 29266 29266 6856 6868
XXVI. Liczba akcji _w szt_ _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _
10452000 10452000 10452000 10452000
XXVII. Zysk strata na jedną akcję zwykłą _ w zł / EURO_ _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _ -0,04 0,05 -0,009 0,01
XXVIII. Wartość księgowa na jedna akcję _ w zł / EURO_ _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _ 2,35 2,50 0,55 0,58

Dane dotyczące skróconego spawozdania finansowego.
XXIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 2102 2153 483 519
XXX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -423 -184 -97 -44
XXXI. Zysk _strata _ przed opodatkowaniem -609 339 -139 82
XXXII. Zysk strata netto -414 145 -95 35
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -560 28 -129 7
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 230 -151 53 -36
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 534 322 123 77
XXXVI. Przepływy pieniężne netto razem 204 199 47 48
XXXVII. Aktywa razem 25931 28528 6075 6977
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1469 1689 344 413
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 8 41 2 10
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 1165 1240 273 303
XLI. Kapitał własny 24462 26839 5731 6564
XLII. Kapitał zakładowy 29266 29266 6856 7157
XLIII. Liczba akcji w szt. 10452000 10452000 10452000 10452000
XLIV. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _ zł /Euro _ -0,03 0,01 -0,009 0,003
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję _zł / Euro _ 2,34 2,57 0,55 0,63
XLVI.
Aktywa razem _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _
25931 27500 6075 6453
XLVII.
Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _
1469 1514 344 355
XLVIII.
Zobowiązania długoterminowe _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _
8 15 2 4
XLIX.
Zobowiązania krótkoterminowe _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _
1165 1042 273 244
L. Kapitał własny _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _ 24462 25986 5731 6098
LI. Kapitał zakładowy _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _ 29266 29266 6856 6868
LII. Liczba akcji _w szt_ _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _ 10452000 10452000 10452000 10452000
LIII. Zysk strata na jedną akcję zwykłą _ w zł / EURO_ _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _ -003 0,05 -0,009 0,01
LIV. Wartość księgowa na jedna akcję _ w zł / EURO_ _ stan na 31.03.2016 oraz 31.12.2015 _ 2,34 2,48 0,55 0,6
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm