pieniadz.pl

PBS Finanse SA
RS

18-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
PBS Finanse SA
_pełna nazwa emitenta_
PBS Finanse SA Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
38-500 Sanok
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mickiewicza 29
_ulica_ _numer_
013 4631151 013 4634816
_telefon_ _fax_
gielda@pbs-finanse.pl www.pbs-finanse.pl
_e-mail_ _www_
687-000-54-96 370014314
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedazy produktów , towarów i materiałów 10292 11402 2459 2721
II. .Zysk_strata na działalności operacyjnej_ -473 327 -113 78
III. Zysk _strata brutto_ 1057 891 253 212
IV. Zysk _strata_ netto przypad.na akcjonariuszy jednostki dominującej 494 1102 118 263
V. Zysk _strata_ netto przypad.na udziałowców mniejszośćiowych -7 -9 -2 -2
VI. Przepływy pieniężne netto z dizłalności operacyjnej -827 -670 -198 -160
VII. Przepływy pieniężne netto z dziłalności inwestycyjnej -119 -586 -28 -140
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1574 1094 376 261
IX. Przepływy pieniężne netto razem 628 -162 150 -39
X. Aktywa Razem 29930 29839 7023 7000
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3787 2809 889 659
XII. Zobowiązania długoterminowe 19 78 4 18
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2632 1797 618 421
XIV. Kapitał własny ogółem 26143 27030 6135 6341
XV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 26143 27030 6135 6341
XVI.
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych
0 0 0 0
XVII. Kapitał zakładowy 29266 29266 6867 6866
XVIII. 10452000 10452000 10452000 10452000
XIX. Zysk_strata_ na jedną akcje zwykłą _w zł/EUR_ 0,05 0,10 0,01 0,03
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zl / EUR_ 2,50 2,58 0,58 0,60
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm