pieniadz.pl

PBS Finanse SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

09-11-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-11-09
PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
38-500 Sanok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mickiewicza 29
(ulica) (numer)
013 4631151 013 4634816
(telefon) (fax)
gielda@pbs-finanse.pl www.pbs-finanse.pl
(e-mail) (www)
687-000-54-96 370014314
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego spawozdania finansowego.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 7420 8508 1784 2035
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -292 330 -70 79
III. Zysk (strata ) przed opodatkowaniem 644 794 155 190
IV. Zysk strata netto 328 949 79 227
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -563 -813 -135 -194
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 197 -210 47 -50
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1616 931 388 222
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 1250 -92 300 -22
IX. Aktywa razem 30669 29813 7235 7140
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3872 2896 913 694
XI. Zobowiązania długoterminowe 28 109 6 26
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2797 1909 660 457
XIII. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 26797 26917 6322 6446
XIV. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0
XV. Kapitał zakładowy 29266 29266 6904 7009
XVI. Liczba akcji w szt 10452000 10452000 10452000 10452000
XVII. 0,03 0,09 0,007 0,021
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 2,56 2,58 0,6 0,6
XIX. Aktywa razem ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 30669 29839 7235 7000
XX. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 3872 2809 914 659
XXI. Zobowiązania długoterminowe ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 28 78 6 18
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 2797 1797 660 421
XXIII. Kapitał własny jednostki dominującej ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 26797 27030 6322 6341
XXIV. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 0 0 0 0
XXV. Kapitał zakładowy ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 29266 29266 6904 6866
XXVI. Liczba akcji (w szt) ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 10452000 10452000 10452000 10452000
XXVII. Zysk strata na jedną akcję zwykłą ( w zł / EURO) ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 0,03 0,10 0,007 0,025
XXVIII. Wartość księgowa na jedna akcję ( w zł / EURO) ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 2,56 2,58 0,6 0,6

Dane dotyczące skróconego jednostkowego spawozdania finansowego.
XXIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 6899 7971 1659 1907
XXX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -331 303 -79 72
XXXI. Zysk (strata ) przed opodatkowaniem 683 809 164 194
XXXII. Zysk strata netto 361 960 87 230
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -313 483 -75 116
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 646 -1242 155 -297
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 857 660 206 158
XXXVI. Przepływy pieniężne netto razem 1190 -99 286 -23
XXXVII. Aktywa razem 28262 28374 6668 6795
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1602 1626 378 389
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 21 85 5 20
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 1203 1269 284 304
XLI. Kapitał własny 26660 26748 6290 6406
XLII. Kapitał zakładowy 29266 29266 6904 7009
XLIII. Liczba akcji w szt. 10452000 10452000 10452000 10452000
XLIV. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą 0,03 0,09 0,008 0,022
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję 2,55 2,56 0,60 0,61
XLVI. Aktywa razem ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 28262 28322 6668 6644
XLVII. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 1602 1468 378 344
XLVIII. Zobowiązania długoterminowe ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 21 59 5 14
XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 1203 1066 284 250
L. Kapitał własny ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 26660 26854 6290 6300
LI. Kapitał zakładowy ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 29266 29266 6904 6866
LII. Liczba akcji (w szt) ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 10452000 10452000 10452000 10452000
LIII. Zysk strata na jedną akcję zwykłą ( w zł / EURO) ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 0,03 0,10 0,008 0,025
LIV. Wartość księgowa na jedna akcję ( w zł / EURO) ( stan na 30.09.2015 oraz 31.12.2014 ) 2,55 2,57 0,60 0,60
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm