pieniadz.pl

PBS Finanse SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

14-11-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według
w walucie
data przekazania: 2014-11-14
PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
38-500 Sanok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mickiewicza 29
(ulica) (numer)
013 4631151 013 4634816
(telefon) (fax)
gielda@pbs-finanse.pl www.pbs-finanse.pl
(e-mail) (www)
687-000-54-96 370014314
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego spawozdania finansowego.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 8508 7921 2035 1876
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 330 -2060 79 -488
III. Zysk (strata ) przed opodatkowaniem 794 -1224 190 -290
IV. Zysk strata netto 949 -910 227 -215
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -813 -2027 -194 -480
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -210 -5620 -50 -1330
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 931 969 222 229
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -92 -6678 -22 -1581
IX. Aktywa razem 29813 27657 7140 6560
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2896 2255 694 535
XI. Zobowiązania długoterminowe 109 201 26 48
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1909 1482 457 351
XIII. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 26919 25396 6447 6023
XIV. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych -2 6 -1 1
XV. Kapitał zakładowy 29266 29266 7009 6941
XVI. Liczba akcji w szt 10452000 104520000 10452000 104520000
XVII. 0,09 -0,009 0,02 -0,002
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 2,58 0,24 0,6 0,06
XIX. Aktywa razem ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) 29813 28461 7140 6863
XX. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) 2896 2562 694 618
XXI. Zobowiązania długoterminowe ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) 109 177 26 43
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) 1909 1522 457 367
XXIII. Kapitał własny jednostki dominującej ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) 26919 25897 6447 6244
XXIV. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) -2 2 -1 1
XXV. Kapitał zakładowy ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 )
29266 29266 7009 7057
XXVI. Liczba akcji (w szt) ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) 10452000 104 520 000 10452000 104 520 000
XXVII. Zysk strata na jedną akcję zwykłą ( w zł / EURO) ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) 0,09 -0,02 0,02 -0,004
XXVIII. Wartość księgowa na jedna akcję ( w zł / EURO) ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) 2,58 0,25 0,6 0,06

Dane dotyczące skróconego jednostkowego spawozdania finansowego.
XXIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 7971 7481 1907 1771
XXX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 303 -2044 72 -484
XXXI. Zysk (strata ) przed opodatkowaniem 809 -1169 194 -277
XXXII. Zysk strata netto 960 -866 230 -205
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 483 -1964 116 -465
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1242 -5620 -297 -1330
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 660 925 158 219
XXXVI. Przepływy pieniężne netto razem -99 -6659 -23 -1576
XXXVII. Aktywa razem 28374 28276 6795 6706
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1626 1723 389 409
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 85 159 20 38
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 1269 1410 304 334
XLI. Kapitał własny 26748 26553 6406 6298
XLII. Kapitał zakładowy 29266 29266 7009 6941
XLIII. Liczba akcji w szt. 10452000 104520000 10452000 104520000
XLIV. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą 0,09 -0,008 0,022 -0,002
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję 2,56 0,25 0,61 0,06
XLVI. Aktywa razem ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) 28374 27517 6795 6635
XLVII. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) 1626 1720 389 415
XLVIII. Zobowiązania długoterminowe ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) 85 140 20 34
XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) 1269 1211 304 292
L. Kapitał własny ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) 26748 25797 6406 6220
LI. Kapitał zakładowy ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) 29266 29266 7009 7056
LII. Liczba akcji (w szt) ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) 10452000 104520000 10452000 104520000
LIII. Zysk strata na jedną akcję zwykłą ( w zł / EURO) ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) 0,09 -0,014 0,022 -0,003
LIV. Wartość księgowa na jedna akcję ( w zł / EURO) ( stan na 30.09.2014 oraz 31.12.2013 ) 2,56 0,25 0,61 0,06
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm