pieniadz.pl

Informacja nt. obrotów z PPC "Gryf" S.A.

19-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-19
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Informacja nt. obrotów z PPC "Gryf" S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów SA _Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 19 września 2016 r. spółka zależna od Emitenta tj. PWC Odra S.A. zawarła z Przedsiębiorstwem Przemysłu Cukierniczego "Gryf" S.A. _Dostawca, PPC Gryf_ umowę na dostawę półproduktów spożywczych. W związku z zawarciem ww. umowy łączna wartość umów i zamówień odpowiednio zawartych lub zleconych przez Emitenta oraz spółki zależne do realizacji PPC Gryf w okresie od dnia 13 października 2015 roku tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 17/2015 w sprawie obrotów z PPC Gryf, wyniosła 13,7 mln zł netto.

Umową o największej wartości zawartą w ww. okresie jest umowa zawarta w dniu 19 września 2016 roku pomiędzy PWC Odra S.A. a Dostawcą _Umowa_. Przedmiotem Umowy jest dostawa półproduktu spożywczego w postaci czekolady płynnej o wartości ok. 3,42 mln zł netto. Umowa została zawarta do dnia 31 marca 2017 r. Poszczególne dostawy realizowane będą na podstawie pisemnych zamówień określających szczegółowe parametry oraz termin dostaw.

Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar:
- w przypadku opóźnienia w dostawie towaru Emitent jest uprawniony do żądania od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2% ceny netto towaru dostarczonego
z opóźnieniem lub niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia,
- w przypadku dostawy towaru niezgodnego z warunkami Umowy, w szczególności towaru niezgodnego z wymaganiami umownymi Emitent jest uprawniony do żądania od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny netto tego towaru, przy czym w przypadku wymiany wadliwego towaru przez Dostawcę na towar wolny od wad Emitent nie jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych przez Dostawcę. Emitent jest uprawniony do dochodzenia odszkodowań uzupełniających przekraczających wyżej określone kary umowne.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów oraz transakcji.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm