pieniadz.pl

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 19 października 2016 r.

21-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-21
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 19 października 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZPC OTMUCHÓW S.A. _Spółka_ działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz w nawiązaniu do § 6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołuje na dzień 19 października 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _Walne Zgromadzenie_, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Warszawie przy ul. Pięknej 18, piętro V, w siedzibie Warsaw Equity Management S.A.
Przewidywany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej od Spółki.
6. Zamknięcie obrad.
Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. _Spółka_ mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. nie później niż 28 września 2016 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: gpw@zpcotmuchow.pl. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż dnia 1 października 2016 r. ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania zaświadczenie _świadectwo depozytowe_ – wystawione przez właściwy podmiot – potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia powyższego żądania _w wersji papierowej lub jako skan_. Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii właściwych dokumentów, z których będzie wynikać reprezentacja tych podmiotów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej oraz elektronicznej żądania w postaci właściwej dla każdej z tych form _dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź skan i konwersja do formatu PDF_. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: Otmuchów, ul. Nyska 21, lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 21, lub – w przypadku formy elektronicznej – wysłane Spółce na adres e-mail: gpw@zpcotmuchow.pl.
II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej przesłanej na adres e-mail: gpw@zpcotmuchow.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania zaświadczenie _świadectwo depozytowe_ – wystawione przez właściwy podmiot – potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia powyższego żądania _w wersji papierowej lub jako skan_. Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii właściwych dokumentów, z których będzie wynikać reprezentacja tych podmiotów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej oraz elektronicznej żądania, a to w postaci właściwej dla każdej z tych form _dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź skan i konwersja do formatu PDF_. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: Otmuchów, ul. Nyska 21, lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 21, lub – w przypadku formy elektronicznej – wysłane Spółce na adres e-mail: gpw@zpcotmuchow.pl.
III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika
1_ Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
2_ Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. wskazuje, że zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres: gpw@zpcotmuchow.pl. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz treść pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać przedstawione przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3_ W celu zweryfikowania ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej – o którym jest mowa w punkcie poprzedzającym – powinny być dołączone: skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną wskazanych dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

4_ Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
5_ Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółka udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Wzór formularza jest możliwy do pobrania ze strony internetowej Spółki, pod adresem: wwwgrupaotmuchow.pl w zakładce relacje_inwestorskie/spolka/walne_zgromadzenie_akcjonariuszy. Korzystanie z ww. formularza nie jest obligatoryjne. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.
6_ Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
7_ Członkowie Zarządu i pracownicy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w tym sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
Statut i Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. nie dopuszczają możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym ta forma uczestnictwa w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie będzie możliwa.
VI. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut i Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. nie przewidują możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Statut i Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. nie dopuszczają możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W związku z powyższym opisane powyżej formy uczestnictwa w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie będą możliwe.VII. Dzień rejestracji uczestnictwa
Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A., które odbędzie się w dniu 19 października 2016 roku, jest dzień 3 październik 2016 roku.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. będą mieć tylko osoby będące akcjonariuszami tej Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 3 października 2016 roku.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
VIII. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż dnia 4 października 2016 roku.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. może uzyskać projekty uchwał na stronie internetowej Spółki wwwgrupaotmuchow.pl w zakładce relacje_inwestorskie/spolka/walne_zgromadzenie_akcjonariuszy.
Informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. będą udostępniane na stronie internetowej Spółki wwwgrupaotmuchow.pl w zakładce relacje_inwestorskie/spolka/walne_zgromadzenie_akcjonariuszy.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm