pieniadz.pl

Kredyt Inkaso SA
Zawiadomienie o nabyciu powyżej 50% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

09-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 69 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-09
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu powyżej 50% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała datowane na 07.09.2016 r. zawiadomienie, pochodzące od WPEF VI Holding V B.V., dotyczące nabycia udziału powyżej progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce Kredyt Inkaso S.A.
Treść ww. zawiadomienia przedstawia się następująco:

"Spółka WPEF VI Holding V B.V. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. Nr 185, poz. 1439_ _"Ustawa o Ofercie"_, niniejszym zawiadamia, iż w dniu 6 września 2016 roku nabyła w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. ogłoszonego w dniu 26 lipca 2016 roku przez spółkę WPEF VI Holding V B.V. 7.911.380 _słownie: siedem milionów dziewięćset jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt_ akcji zwykłych na okaziciela spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000270672 _"Spółka"_, stanowiących 61,16 % ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do 7.911.380 głosów odpowiadających 61,16% ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed nabyciem akcji Spółki w wyniku wezwania, o którym mowa powyżej, WPEF VI Holding V B.V. nie posiadała bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki, zaś na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia, WPEF VI Holding V B.V. nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych innych akcji Spółki niż te objęte niniejszym zawiadomieniem. WPEF VI Holding V B.V., ani inne podmioty z jej grupy kapitałowej, nie zawarła umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm