pieniadz.pl

Kredyt Inkaso SA
Informacja o złożeniu przez akcjonariusza Spółki wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie dla Spółki rewidenta do spraw szczególnych

03-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 88 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-03
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Informacja o złożeniu przez akcjonariusza Spółki wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie dla Spółki rewidenta do spraw szczególnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o złożeniu w dniu 20.10.2016 r., przez akcjonariusza Spółki - BEST S.A. z siedzibą w Gdyni _"Akcjonariusz"_, wniosku do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy _XIII Wydział Gospodarczy KRS_ o wyznaczenie spółki Cybercom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako rewidenta do spraw szczególnych, którego powołanie ma nastąpić w celu _cyt._ "zbadania i wyjaśnienia okoliczności związanych z incydentem bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego grupy kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., gdzie jednostką dominującą jest Kredyt Inkaso S.A., zidentyfikowanym przez osobę pełniącą w Spółce w dacie zdarzenia funkcję ABI, a dokładnie: a_ ustalenie logów przypisanych do urządzeń, za pomocą których wykonano kopie danych oraz danych osób użytkujących te urządzenia; b_ ustalenie zakresu oraz rodzaju danych, które zostały skopiowane na zewnętrzne nośniki z logów, o których mowa w lit. a_ powyżej; c_ ustalenie zgodności działań związanych z kopiowaniem danych na zewnętrzne nośniki z obowiązującymi w Spółce na dzień zdarzenia procedurami wewnętrznymi z zakresu bezpieczeństwa danych; d_ ustalenie, czy audyt bezpieczeństwa informatycznego przeprowadzany przez CPU s.c. A. Urbanowicz, M. Jastrzębski, P. Ligaj z siedzibą w Lublinie na zlecenie Spółki, obejmował ustalenie okoliczności, o których mowa w lit. a_ – c_ powyżej." _"Badanie"_.

Ww. wniosek został złożony w trybie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm._ ["Ustawa o Ofercie"], w związku z faktem niepodjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wznowione w dniu 3.10.2016 r., po przerwie trwającej od 29.09.2016 r. _"ZWZ"_, uchwały w sprawie powołania wyżej wzmiankowanego podmiotu do przeprowadzenia Badania, o co Akcjonariusz uprzednio wnioskował w ramach żądania uzupełnienia porządku obrad ZWZ _kwestie te były przedmiotem raportów bieżących Spółki nr 68/2016, 70/2016, 74/2016 i 78/2006_.

W ocenie Spółki, ww. wniosek Akcjonariusza jest bezprzedmiotowy, z uwagi na fakt, że – jak to zostało wyjaśnione w stanowisku Zarządu Spółki przedstawionym w ramach odpowiedzi na pytania Akcjonariusza dotyczące kwestii wchodzących w zakres Badania, zadane podczas obrad ZWZ w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych _o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 80/2016_ - Zarząd Spółki nie zidentyfikował żadnego incydentu bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego o wyżej wymienionym charakterze.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm