pieniadz.pl

KGHM Polska Miedź SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2015

17-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2016-03-17
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
KGHM POLSKA MIEDŹ SA Surowcowy _sur_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
59-301 Lubin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
M. Skłodowskiej-Curie 48
_ulica_ _numer_
_+48_ 76 7478 200 _+48_ 76 7478 500
_telefon_ _fax_
ir@kghm.com www.kghm.com
_e-mail_ _www_
6920000013 390021764
_NIP_ _REGON_
PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I. Przychody ze sprzedaży 20 008 20 492 4 781 4 892
II. Zysk netto ze sprzedaży 506 3 353 121 800
III. _Strata_ / Zysk przed opodatkowaniem _ 5 122_ 3 098 _ 1 224_ 740
IV. _Strata_ / Zysk netto _ 5 009_ 2 451 _ 1 197_ 585
V. _Strata_ / Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej _ 5 012_ 2 450 _ 1 198_ 585
VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 3 1 1 -
VII. Pozostałe całkowite dochody 686 997 164 238
VIII. Łączne całkowite dochody _ 4 323_ 3 448 _ 1 033_ 823
IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej _ 4 326_ 3 441 _ 1 034_ 821
X. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom na udziały niekontrolujące 3 7 1 2
XI. Ilość akcji _w szt._ 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
XII. _Strata_ / Zysk na akcję zwykłą _w PLN/EUR_ przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej _25,06_ 12,25 _5,99_ 2,92
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 163 4 849 995 1 157
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _ 4 906_ _ 5 544_ _ 1 172_ _ 1 323_
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 864 248 206 59
XVI. Przepływy pieniężne netto razem 121 _ 447_ 29 _ 107_
XVII. 30 448 33 569 7 145 7 876
XVIII. Aktywa obrotowe 6 316 6 805 1 482 1 597
XIX. Aktywa razem 36 764 40 374 8 627 9 473
XX. Zobowiązania długoterminowe 10 153 9 292 2 382 2 180
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 6 197 5 552 1 454 1 303
XXII. Kapitał własny 20 414 25 530 4 791 5 990
XXIII. Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 20 211 25 302 4 743 5 937
XXIV. Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 203 228 48 53


Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP--------------------------------------------------2015--------------------------2014Średni
kurs w okresie*---------------------4,1848------------------------4,1893Kurs
na koniec
okresu----------------------4,2615------------------------4,2623*Kursy
stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych
przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2015 i 2014 r.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm