pieniadz.pl

KGHM Polska Miedź SA
Informacja o aktualizacji przeprowadzonych testów na utratę wartości

02-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-02
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Informacja o aktualizacji przeprowadzonych testów na utratę wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2016 z 8 lutego 2016 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. _"Spółka"_ informuje o aktualizacji przeprowadzonych testów na utratę wartości bilansowej aktywów zgodnie z MSR 36.

Dla celów przeprowadzonych testów na utratę wartości bilansowej aktywów, których wyniki ogłoszono raportem bieżącym nr 8/2016, wartość odzyskiwalna została ustalona w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez poszczególne aktywa, dla której przyjęto w szczególności aktualne na dzień przeprowadzenia testów ścieżki rynkowych prognoz cenowych poszczególnych surowców i harmonogram realizacji poszczególnych projektów.

W toku prac nad budżetem Spółki na 2016 r. dokonano aktualizacji rynkowych prognoz cenowych poszczególnych surowców, co skutkowało w szczególności zmianą prognozowanej ceny miedzi w latach 2017 – 2020. Na niezmienionym poziomie pozostała cena miedzi prognozowana w długim terminie. Dodatkowo, Zarząd Spółki podjął decyzje skutkujące modyfikacją przyjętego harmonogramu projektu Victoria zlokalizowanego w Zagłębiu Sudbury.

W konsekwencji, w celu zagwarantowania, że wartości odzyskiwalne dla poszczególnych aktywów są ustalone w oparciu o założenia aktualne na moment zakończenia prac nad sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 r., dokonano odpowiedniej aktualizacji testu na utratę wartości aktywów. Przy aktualizacji testu, oprócz przyjęcia aktualnych prognoz rynkowych ścieżek cenowych i harmonogramu projektu Victoria, zweryfikowano ocenę ryzyka wyrażoną w stopie dyskonta użytej do dyskontowania przepływów pieniężnych generowanych przez poszczególne aktywa. W pozostałym zakresie, dotyczącym w szczególności założeń produkcyjnych, założenia zastosowane do testów na utratę wartości nie uległy zmianie.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. zaktualizowane testy wskazały na zasadność ujęcia odpisu w kwocie 4 854 mln PLN z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w spółce holdingowej posiadającej pośrednio 100% udziałów w KGHM International Ltd.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. zaktualizowane testy wskazały na zasadność ujęcia następujących odpisów, po uwzględnieniu efektu podatkowego _kwoty podano w USD wraz z równowartością w PLN przeliczoną według kursu średniego NBP na dzień 31 grudnia 2015 r._:

1. odpis w kwocie 787 mln USD _3 070 mln PLN_ z tytułu utraty bilansowej wartości inwestycji w Sierra Gorda SCM,
2. odpis w kwocie 240 mln USD _936 mln PLN_ z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Zagłębia Sudbury,
3. odpis w kwocie 212 mln USD _827 mln PLN_ z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Robinson,
4. odpis w kwocie 59 mln USD _230 mln PLN_ z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Franke.

Łączna wartość powyższych odpisów z tytułu zaktualizowanych testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym po uwzględnieniu efektu podatkowego wynosi 1 298 mln USD _5 063 mln PLN_.
Wskazane powyżej wyniki testów na utratę wartości zastępują wyniki ogłoszone raportem bieżącym nr 8/2016 z 8 lutego 2016 r. W pozostałym zakresie wyniki testów na utratę wartości ogłoszone raportem bieżącym nr 8/2016 nie uległy zmianie.

Do czasu zakończenia procesu audytu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., przedstawione wartości mają charakter szacunkowy. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 r., których publikacja jest planowana na 17 marca 2016 r.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U.2013.1382 j.t._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm