pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
POROZUMIENIE DO UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI GETIN LEASING S.A. DOTYCZĄCE ZAPŁATY POZOSTAŁEJ CZĘŚCI CENY I ZAMKNIĘCIA TRANSAKCJI

31-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
POROZUMIENIE DO UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI GETIN LEASING S.A. DOTYCZĄCE ZAPŁATY POZOSTAŁEJ CZĘŚCI CENY I ZAMKNIĘCIA TRANSAKCJI
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 października 2016 r. Emitent otrzymał od spółki zależnej, w której posiada 100% udziału w kapitale zakładowym tj. spółki Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Idea Leasing"_, zawiadomienie o zawarciu przez Idea Leasing ze spółką LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie _"LC Corp"_, przy pośrednictwie firmy inwestycyjnej, porozumienia do umowy sprzedaży akcji spółki Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Zawiadomienie", "GL", "Umowa", "Porozumienie"_, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. oraz raporcie bieżącym nr 40/2016 z dnia 17 sierpnia 2016r. Ponadto GL oraz LC Corp Zawiadomieniem poinformowały Emitenta o przeniesieniu własności 75 % akcji GL z LC Corp na Idea Leasing w dniu dzisiejszym tj. 31 października 2016 r. _"Dzień Zamknięcia Transakcji"_.

W związku ze spełnieniem się określonego w Umowie warunku zawieszającego w postaci osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Emitenta odpowiednich wymogów ostrożnościowych, w tym kapitałowych, wiążących Grupę Kapitałową Emitenta na podstawie odpowiednich przepisów prawa i rekomendacji nadzorczych, zgodnie z treścią Porozumienia, LC Corp oraz Idea Leasing _"Strony"_, ustaliły Dzień Zamknięcia Transakcji na dzień 31 października 2016 r. Ponadto, na podstawie Porozumienia Strony postanowiły dokonać zmiany Umowy, w szczególności w zakresie terminu zapłaty pozostałej części Ceny.

Na podstawie Porozumienia, Strony ustaliły, że w terminie do 31 stycznia 2017 r. Idea Leasing zapłaci na rzecz LC Corp, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, pozostałą część Ceny za akcje spółki Getin Leasing S.A., dotyczącą udziału Idea Leasing w zbadanym przez Biegłego Rewidenta skonsolidowanym zysku netto Grupy Kapitałowej Getin Leasing wypracowanym w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 października 2016 r. Strony postanowiły ponadto, że w przypadku zgłoszenia przez Idea Leasing żądania obniżenia Ceny ze względu na wystąpienie określonych w Umowie ryzyk, bądź wystąpienie jakiegokolwiek naruszenia oświadczeń i zapewnień LC Corp złożonych w Umowie, przed dniem zapłaty pozostałej części Ceny _tj. przed dniem 31 stycznia 2017 r._, pozostała część Ceny płatna w na rzecz LC Corp zostanie obniżona o kwotę wynikającą z żądania. W przypadku zaś zgłoszenia żądania po dniu zapłaty pozostałej części Ceny, LC Corp zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Idea Leasing kwoty wynikającej z żądania na wskazany w nim rachunek bankowy Idea Leasing w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm