pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

25-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na podstawie uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uchwaliło tekst jednolity Statutu Emitenta, uwzględniający zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Treść tekstu jednolitego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki wejdzie w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu dokonanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 października 2016 r.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_ w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133_.Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm