pieniadz.pl

Helio SA
Raport roczny SA-R 2015

31-10-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R 2015
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
Za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2016-06-30
oraz za poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2015-06-30
data przekazania: 2016-10-31
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
HELIO S.A. Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
05-083 Wyględy
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Stołeczna 26
_ulica_ _numer_
_0 22_ 796 32 16 _0 22_ 752 09 21
_telefon_ _fax_
helio@helio.pl www.helio.pl
_e-mail_ _www_
1181694514 015533555
_NIP_ _REGON_
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
_podmiot uprawniony do badania_
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu _sprawozdanie z działalności emitenta_
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 137 502 98 822 31 918 23 715
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 5 858 2 504 1 360 601
III. Zysk _strata_ brutto 5 121 1 960 1 189 470
IV. Zysk _strata_ netto 4 064 1 563 943 375
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 609 644 1 302 155
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 377 -1 915 -1 016 -460
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 081 154 -251 37
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 151 -1 117 35 -268
IX. Aktywa, razem 85 832 72 418 19 395 17 265
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 453 22 103 7 107 5 270
XI. Zobowiązania długoterminowe 7 989 6 686 1 805 1 594
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 942 14 796 5 184 3 528
XIII. Kapitał własny 54 379 50 315 12 288 11 996
XIV. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 565 596
XV. Liczba akcji _w szt._ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,81 0,31 0,19 0,07
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
XVII. 10,88 10,06 2,46 2,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm